Cele projektu
Napisano dnia: 2009-12-22 12:47:14
CELE PROJEKTU :

Stworzenie warunków równych szans rozwojowych dzieciom, napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym lub ekonomicznym, utrudniające im dostęp do usług edukacyjnych oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów :
  • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
  • Zwiększenie zasięgu i różnorodności pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, służących wsparciem uczniom z trudnościami w nauce.
  • Rozwój szkolnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, skoncentrowanych na kompensacji i eliminacji czynników lokujących uczniów w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej.
  • Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poszerzających sposoby kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
  • Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych uczniów z różnych grup społecznych. Poprawa wyników klasyfikacji rocznej i sprawdzianów zewnętrznych.
  • Niwelowanie zjawiska ukrytej segregacji uczniów.
Nasze zdjęcia