Informacje o projekcie

NFORMACJE O PROJEKCIE „Poza schematem ławki szkolnej”


Cel strategiczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
- poprawa jakości kapitału ludzkiego, zwiększenie spójności społecznej.

Cel 4. PO KL - upowszechnianie edukacji społecznej na każdym poziomie kształcenia,
zwiększenie jakości usług edukacyjnych.
 
 
Beneficjent - Miasto Jelenia Góra
 
 
Wykonawca - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze.
 
 
1. Tytuł projektu : Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych.
Numer konkursu : II/9.1.2/08
Priorytet: IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.
Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 
2. Okres realizacji : 01.09.2009 r. – 31.08.2011 r.

3.
Cel główny :
Stworzenie warunków równych szans rozwojowych dzieciom, napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym lub ekonomicznym, utrudniające im dostęp do usług edukacyjnych
oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększenie w ciągu 2 lat ilości zajęć pozalekcyjnych.

4.
Cele szczegółowe :

 
1. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
2. Zwiększenie zasięgu i różnorodności pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, służących wsparciem uczniom z trudnościami w nauce.
3. Rozwój szkolnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, skoncentrowanych na kompensacji i eliminacji czynników lokujących uczniów w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej.
4. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poszerzających sposoby kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
5. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych uczniów z różnych grup społecznych. Poprawa wyników klasyfikacji rocznej i sprawdzianów zewnętrznych.
6. Niwelowanie zjawiska ukrytej segregacji uczniów.
Strona: 1 z 2 12następnaArrow_blue ostatniaArrows_blue
Nasze zdjęcia